Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

MŠ Adamusova 7‚ Ostrava - Hrabůvka

ŘÁDY A SMĚRNICE - ŠVP

motto:

MY DŮVĚŘUJEME VÁM, VY DŮVĚŘUJTE NÁM

JSME TU PRO VÁS A VAŠE DĚTI.

 

 

 

vize:

ÚSPĚŠNÁ ŠKOLA

orientace na děti

podpora jejich tvořivosti,

 aktivity

kvalitní školní vzdělávací program

příznivé školní klima

otevřené přátelské prostředí

kooperace

komunikace s rodiči a společností 

 

Identifikační údaje

název

Mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace

adresa

Adamusova 7, Ostrava – Hrabůvka, 70030

odloučené pracoviště

Klegova 4, Ostrava- Hrabůvka

75029871

jméno ředitelky

Jana Švédová

telefon

595782584, 773606230

e- mail

msadamusova@gmail.com

webové stránky

www.materskaskolaadamusova.websnadno.cz

www.materskaskolaklegova.websnadno.cz

právní forma

příspěvková organizace

datum zařazení do rejstříku škol

01.01.2003

RED – IZO

674000463

IZO

107630443

kapacita mateřské školy

296

kapacita školní jídelny

382

zřizovatel

Statutární město Ostrava , městský obvod Ostrava – jih, Horní 3,

Ostrava – Hrabůvka , tel: 599444444

místa poskytovaného vzdělávání

Adamusova 7, Ostrava – Hrabůvka

Klegova 4, Ostrava - Hrabůvka

školní jídelna

místa poskytovaného stravování

Adamusova 7, Ostrava – Hrabůvka

Klegova 4, Ostrava - Hrabůvka

zpracovala

ředitelka školy Jana Švédová

platnost dokumentu od

01.09.2017

datum úpravy, inovace

 

datum projednání pedagogickou  radou

30.08.2017

zdroje

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

(úplné znění k 1. září 2017)

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

metodický portál www.rvp.cz předškolní výchova

www.msmt.cz

autoevaluace  MŠ

podpis

 

 

 

 

 

razítko školy

 


 

Charakteristika školy

Obecná charakteristika

Naše mateřská škola byla zřízena Městským obvodem Ostrava – jih dne 1.ledna 2003.

Mateřskou školu tvoří dva celky a to je centrální budova Adamusova a odloučené pracoviště budova Klegova. Budovy byly postaveny v 60 letech minulého stolení. Mateřská škola se nachází v klidném prostředí starší zástavby v městské části Ostrava – Hrabůvka. Lokalita umístění školy tak umožňuje mnoho pozorování při vycházkách. Dostupnost MHD i individuální dopravou je výborná. Jsme školou s celodenním provozem.

Prostorové uspořádání

Budova Adamusova má dvě části, které jsou spojené chodbou. V tomto spojovacím sektoru je školní jídelna a prádelna. Budova má jedno poschodí.

V hlavní budově jsou 4 třídy. Na prostor každé třídy navazuje herna, sociální zařízení.

Šatna je společná pro všechny třídy, jednotlivé třídy mají prostor členěn na jednotlivé úseky šatnovými bloky.

Ve druhé části jsou 3 třídy. Na každou navazuje herna, sociální zařízení, kuchyňka a samostatná šatna.

Prostorové podmínky vyplývající z vnitřní dispozice budov jsou dobré a mají takové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem.

Budova odloučeného pracoviště má také jedno poschodí. V přízemí jsou 3 třídy, školní jídelna a prádelna. V prvním poschodí jsou 3 třídy. Na každou navazuje herna, sociální zařízení, samostatná šatna. 

Školní jídelna je na obou pracovištích a její vybavení je postupně modernizováno a obměňováno. Podílí se na naplňování programu zdravého životního stylu.

Zahrada obou budov nabízí velké možnosti pobytu dětí v kterémkoliv ročním období, mají velkou příležitost k přirozenému pohybu. Pozemek zahrady Adamusova je 4600 m2, Klegova  5150 m2. Jsou zde pískoviště, herní sestavy, pružinové houpačky, lanové prvky a jiné. Herní, relaxační a sportovní prvky jsou využívány vždy s ohledem k věku dětí. Areál je oplocený a udržovaný. Plocha je z velké části travnatá. Zbývající část má asfaltové chodníky, zámkovou dlažbu, terasy.

Díky mnoha vzrostlým stromům máme stinná zákoutí potřebná pro pobyt v letních měsících.  Zahrada je také místem realizace školních, dlouhodobých projektů. Našim záměrem je hledat co největší možnosti využití pozemku zahrady k naplňování našich cílů.


CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Umožňujeme dětem poznávat svět, který je obklopuje v jeho pestrosti a barevnosti. Stejně jako je pestrá paleta bare, tak je rozmanitý a barevný svět lidí, přírody a věcí

Vzdělávací program je vlastní a je pro obě pracoviště společný. Je stanoven pro celou věkovou skupinu společně, tj. pro děti ve věku od 2 do 6 (7) let.

Našim cílem není dovést všechny děti na stejnou výkonnostní úroveň, ale vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený osobnostní rozvoj všech dětí, včetně skupin sociálně a zdravotně znevýhodněných, spokojený život, duševní pohodu a úspěšné vzdělávání každého z nich.

Pro děti jsou barvy, které je obklopují důležité. Pomáhají rozvíjet jejich charakter a inteligenci. Barevné akcenty v interiéru školy, jako je barevná výmalba ve třídách, barevný dětský nábytek, hračky, tvoří součást našeho vzdělávacího programu.

 

Program tvoří tři integrované bloky, každý charakterizován jinou barvou.

BAREVNÝ SVĚT

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Vzdělávací nabídka je předkládána v podobě integrovaných bloků, které na sebe vzájemně navazují, doplňují se a prolínají. Přecházejí jeden do druhého, jsou vzhledem k oblastem průřezové. Věcný obsah vychází z přirozeného kontextu života předškolních dětí.

Přispívá k rozvoji učení dítěte v těchto vzdělávacích oblastech: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Vzdělávací obsah poskytuje základní rámec, je společným východiskem a oporou pro celou školu. Pedagogové tento obsah, témata dále rozvíjí, přizpůsobují konkrétním dětem ve třídě. Upravují ho v souladu s věkem dětí, jejich dosavadní poznatkovou úrovní a jejich zájmy .

Zaměření bloků je dostatečně široké a poskytuje dostatek podnětů k činnostem. Bloky jsou nabídkou, ze které pedagogové vybírají podle potřeb a situací. Upravují názvy podtémat integrovaných bloků, volí názvy dětem blízké, přiměřené jejich věku, schopnostem, vědomostem. Dostatečně motivují. Bloky jsou zpracovány společně pro všechny věkové skupiny dětí.

Pedagogové při plánování využívají zpětnou vazbu. Průběžně vyhodnocují a podle výsledků a zájmu dětí operativně rozvíjejí a obměňují vzdělávací nabídku. Předpokládaná doba trvání bloku je přizpůsobována jeho průběhu a podle potřeby prodlužována nebo zkracována. Každý blok může vyžadovat ke své realizaci různou dobu. Mohou tak být bloky dlouhodobé, střednědobé, krátkodobé .

Hlavní vzdělávací nabídka je doplněna:

1. školními, dlouhodobými projekty

2. třídními projekty, které mohou mít různou délku

3. doplňujícími programy

S pomocí konkrétních očekávaných výstupů stanoví pedagogové v rámci integrovaných bloků cílenou vzdělávací nabídku, která je pro naplňování očekávaných výstupů smysluplná a účelná. Ke snadnější orientaci jsou výstupy kódovány, uspořádány nejen do pěti vzdělávacích oblastí RVP PV, ale v jejich rámci dále utříděny do konkrétnějších „podoblastí“ rozvoje a učení dítěte.

 

TOPlist